مدیای فیلتر صنعتی

Home » فیلتر صنعتی » مدیای فیلتر صنعتی

مدیای فیلتر صنعتی برای همه صنایع

خورشید پالایه یزد با انواع متعددی از مدیای فیلتر صنعتی با کیفیت بالا راه حلهای فیلتراسیون هوا برای صنایع مختلف و انواع گرد و غبار را تهیه می کند.

خورشید پالایه یزد به تعداد 25 نوع مدیای فیلتر صنعتی با کیفیت  راه حل های فیلتراسیون هوا را برای صنایع مختلف و انواع گرد و غبار که شامل مواد خوراکی ، مواد خورنده، سمی و مواد منفجره می باشد فراهم می آورد.

مدیای فیلتر صنعتی

مدیای فیلتر صنعتی

<مدیا فیلتر چیندار صنعتی

به تعداد 25 نوع مدیا فیلتر چیندار صنعتی برای کیسه های چیندار، منابع خورشید پالایه یزد راه حلهایی را برای صنایع مختلف و انواع گردو غبار فراهم می کند .ببینید کدام مدیا برای درخواست شما ایده ال است.

مدیای فیلتر صنعتی

<مدیا فیلتر کیسه ای صنعتی 

با مدیا فیلتر کیسه ای صنعتی با کیفیت بالا، ما راه حل فیلتراسیون مناسبی برای تمام صنایع و انواع گردوغبار فراهم می کنیم که شامل درخواست های با حرارت پایین و گردو غبار فرسایشی می باشند.ببینید کدام مدیا برای درخواست شما ایده ال است.

مدیای فیلتر صنعتی  <غشای ePTFE  تداوم بالای خورشید پالایه یزد ،غشای ePTFE مناسب بالا به شما کمک میکند تا به نیازهای EPA برسید و و هزینه کل دارایی خود را با موارد زیر کاهش دهید. برون فرست کاهش یافتهفشار دیفرانسیل اجرای پایین تر

 

فیلتر صنعتی فیلتر صنعتی فیلتر صنعتی فیلتر صنعتی فیلتر صنعتی فیلتر صنعتی فیلتر صنعتی فیلتر صنعتی