غشای ePTFE

غشای ePTFE

غشای ePTFE

تکنولوزی غشای ePTFE برابر با کارایی افزایش یافته

تداوم و کارایی بالای غشای ePTFEبرای رسیدن به نیازهای (EPA (PM2.5, MACT, NESHAp کمک می کند وهزینه کل مالکیت را با موارد زیر کاهش خواهد داد:

برون فرست کاهش یافته

فشار دیفرانسیل اجرای پایین تر

چرخه عمرموثرطولانی تر کیسه ها و کیسه های چیندار

کمک به بازیابی ازشرایطهای نامناسب مثل رطوبت نشتی لوله های مخزن آب گرم

فراهم کردن موانع شیمیایی با ماده خاص

پیشنهاد کارایی کامل جمع کننده غبار در روشن کردن در نتیجه ی کارایی بالای اولیه

کاهش مصرف هوای تمیزکننده

تولید فن برای ذخیره های انرزی

قابلیت ظرفیت پذیرش بیشتر باعث کاهش هزینه های عمده بعنوان یک جمع کننده گرد و غبار کوچکترکه می تواند مطابق با تقاضای جمع کننده گردو غبار باشد.

eptfe_membrane_charts