مدیا فیلتر چیندار صنعتی

Home » فیلتر صنعتی » مدیای فیلتر صنعتی » مدیا فیلتر چیندار صنعتی
Food & Beverage

Food & Beverage AR BONDMAXX(TM) CB-TX PE-TX PS-TX SB SB-TX TORBOWEB
Metals

Aluminum AR AR-TX PS PS-TX SB SB-TX SB-HO
BATTERY MANUFACTORING PS SB SB-TX
Flame Spray   (Off-line cleaning) SB-HO TurboWeb®-HO UX-FR
Foundry AR AR-TX PS PS-TX SB SB-HO SB-TX SX UX-NANO
Plasma/Laser cutting   (PreKote® needed) BONDMAXX(TM) NX QX QX-FR SB SB-HO SB-TX UX-FR UX-NANO
Smelting (Copper, Lead, Zinc) PS PS-TX SB SB-HO SB-TX
Steel BONDMAXX(TM) CB-TX QX QX-FR SB SB-HO SB-TX UX-FR
UX-NANO
Welding Fumes (dry) BONDMAXX(TM) BX CB-TX NX QX QX-FR SB SB-ME SB-TX
TORBOWEB UX-FR UX-NANO
Welding Fumes (oily – PreKote® needed) BONDMAXX(TM) BX QX QX-FR SB SB-HO TORBOWEB UX-FR UX-NANO
Welding / Grinding AR AR-TX BONDMAXX(TM) CB-TX NX PS PS-TX QX-FR SB
SB-HO SB-ME SB-TX TORBOWEB UX-FR

POWER COATING

POWER COATING CB-TX NX QX SB-HO SB SB-TX UX-NANO

SAND BLASTING

GRINDING MX QX-FR SB SB-HO UX-FR
SAND BLASTING-SAND BONDMAXX(TM) BX MX NX QX SB SB-HO UX-NANO
Sand blasting – glass   (Moisture resistant) BONDMAXX(TM) MX SB SB-HO SB-TX
Sand blasting – enamel, steel & aluminium BONDMAXX(TM) BX NX QX QX-FR SB SB-HO SB-ME SX
UX-FR UX-NANO

Misc. Manufacturing

TEXTILE BONDMAXX(TM) QX QX-FR SB SB-ME TORBOWEB UX-FR

 

این راهنما گزینه مدیای توصیه شده را نشان میدهد. بااین وجود مسائل محیطی ، رطوبت و غیره ممکن است نیاز به راه حل مختلف مدیا داشته باشد.

لطفا قبل از سفارش با تیم فروش خورشید پالایه یزد مشورت کنید.