فیلتر هوای شهری

Home » فیلتر هوای شهری

top_envi_urban

خورشید پا لایه یزد متخصص فیلترهای ورودی هوای توربین گاز برای محیط های شهری با هوای آلوده و سطوحی بالا از هیدروکربن ها و ریز ذرات می باشد.

مدیای فیلتر پیشنهادی برای محیط های شهری:

TurboWeb®-XE Ultra High Efficiency – HEPA12/EPA 12 – Pulse Media>

TurboWeb®-UE Ultra High Efficiency – HEPA12/EPA 12 – Static Media>

TurboWeb®-HE High Efficiency – MERV16 – Static Media >

TurboWeb® Nano High Efficiency – MERV16 – Pulse Media >

TurboWeb® – MERV11 – 100% synthetic spunbond >

BX – MERV15 – Cellulose base media with nano layer >

QX – MERV12 – Cellulose and synthetic blend >

NX – MERV13 – Cellulose and synthetic blend with nano surface >

SX – MERV12 – Synthetic blended media >

لطفا با خورشید پالایه یزد قبل از سفارش مشورت کنید.