فیلترهای پانلی

Home » فیلتر هوای صنعتی » فیلترهای پانلی

فیلترهای پانلی برای صنایع مختلف

طبقه بندی مناسب فیلترهای سلولی مسطح می توانند جایگزین فیلترهای بشقابی بهم جوشیده شوند وانواع پایه ها وقابهای مختلف قابل دسترس می باشند.

با تعداد بسیاری از مدیا فیلتر چیندار با کیفیت بالا ، خورشید پالایه یزد ، فیلترهای پانل سلولی مسطح را برای اکثر انواع گردو غبار و صنایع فراهم می کند.

طبقه بندی مناسب فیلترهای سلولی مسطح خورشید پالایه یزد برای اکثر فیلترهای گردو غبار رایج مناسب می باشند که شامل® WAM®,Herding® ,Trumpfو ® Handte می باشند.

فیلترهای خورشید پالایه یزد مطابق با ASTM ,ASHRAE 52.2 و/ یا EN779مورد آزمایش قرار می گیرند تا در جهت رسیدن به نیاز های EPA کمک کنند.

Herding® ,WAM® ,Trumpf® و Handte همه نشانه های تجاری شرکتهای معتبر می باشند. خورشید پالایه یزد هیجگونه وابستگی به این شرکتها ندارد.

فیلترهای پانلی فیلترهای پانلی

                   فیلترهای پانلی سلولی مسطح                                  فیلترهای پانلی نهایی