بوغهای صوتی

midwesco-sonic-horn

اطلاعات مفصل درباره بوغهای سونیک

مناسب برای:

 • chemistry_0
 • food
 • metal
 • nordic_industry_icons-oem
 • other
 • powers
 • rockproducts_0
 • wood

جلوگیری از انسدادهای خرده ریزه پرهزینه و خاموشیهای بدون برنامه

با بوغ سونیک صوتی ، شما می توانید:

 • کاهش خاموشیهای بدون برنامه با کمک حذف ناودان و انسدادهای سیلو
 • هزینه های حفاظتی کمتر با افزایش سیستم تمیزکاری خود
 • کاهش قطره فشار

بکارگیری انرژی صوتی در جهت کمک یا جایگزین کردن شیکر ناکافی و سیستمهای تمیزکننده کیسه هوای برعکس