مدیا فیلتر کیسه ای صنعتی

Home » فیلتر هوای صنعتی » مدیا فیلتر هوای صنعتی » مدیا فیلتر کیسه ای صنعتی

مواد شیمیایی

Carbon Black

08_fiberglass_651e 04_polyester_0536hd
fiberglass polyster

 

مواد شیمیایی

03_acrylic_0806 03_acrylic_0806 05_aramid_1631hd 08_fiberglass_651e 07_p84_1341
Acrylic Acrilic felt Aramid felt fiberglass P84felt
04_polyester_0536hd 02_polypropylene_1131 06_pps_1377 09_ptfe
Polyester Polypropylene PPS Felt PTFE

 

داروسازی

03_acrylic_0806 03_acrylic_0806 05_aramid_1631hd 08_fiberglass_651e 07_p84_1341
Acrylic Acrilic felt Aramid felt fiberglass P84felt
04_polyester_0536hd 02_polypropylene_1131 06_pps_1377 09_ptfe
Polyester Polypropylene PPS Felt PTFE

 

غذا و نوشیدنی

غذا و نوشیدنی

03_acrylic_0806 05_aramid_1631hd 01_cotton_0210 08_fiberglass_651e 07_p84_1341
Acrilic felt Aramid felt Cotton fiberglass P84felt
04_polyester_0536hd 02_polypropylene_1131 06_pps_1377 09_ptfe
Polyester Polypropylene PPS Felt PTFE

 

فلزات

آلومینیوم

03_acrylic_0806 03_acrylic_0806 05_aramid_1631hd 08_fiberglass_651e 07_p84_1341
Acrylic Acrilic felt Aramid felt fiberglass P84felt
04_polyester_0536hd 06_pps_1377 09_ptfe
Polyester PPS Felt PTFE

 

تولید باتری

03_acrylic_0806 03_acrylic_0806 05_aramid_1631hd 08_fiberglass_651e 07_p84_1341
Acrylic Acrilic felt Aramid felt fiberglass P84felt
04_polyester_0536hd 09_ptfe
Polyester PTFE

 

Flame Spray (Off-line cleaning)

ریخته گری

03_acrylic_0806 03_acrylic_0806 05_aramid_1631hd 01_cotton_0210 08_fiberglass_651e
Acrylic Acrilic felt Aramid felt Cotton fiberglass
07_p84_1341 04_polyester_0536hd 02_polypropylene_1131 06_pps_1377 09_ptfe
P84felt Polyester Polypropylene PPS Felt PTFE

 

Plasma/Laser cutting (PreKote® needed)

05_aramid_1631hd 08_fiberglass_651e 04_polyester_0536hd
Aramid felt fiberglass Polyester

 

Smelting (Copper, Lead, Zinc)

03_acrylic_0806 03_acrylic_0806 05_aramid_1631hd 01_cotton_0210 08_fiberglass_651e
Acrylic Acrilic felt Aramid felt Cotton fiberglass
07_p84_1341 04_polyester_0536hd 02_polypropylene_1131 06_pps_1377 09_ptfe
P84felt Polyester Polypropylene PPS Felt PTFE

 

فولاد

03_acrylic_0806 03_acrylic_0806 05_aramid_1631hd 01_cotton_0210 08_fiberglass_651e
Acrylic Acrilic felt Aramid felt Cotton fiberglass
07_p84_1341 04_polyester_0536hd 02_polypropylene_1131 06_pps_1377 09_ptfe
P84felt Polyester Polypropylene PPS Felt PTFE

 

دود و گاز جوشکاری

05_aramid_1631hd 08_fiberglass_651e 04_polyester_0536hd
Aramid felt fiberglass Polyester

 

Welding Fumes (oily – PreKote® needed)

05_aramid_1631hd 08_fiberglass_651e 04_polyester_0536hd
Aramid felt fiberglass Polyester

 

Welding / Grinding

 

05_aramid_1631hd 08_fiberglass_651e 04_polyester_0536hd
Aramid felt fiberglass Polyester

 

OEM

OEM

03_acrylic_0806 05_aramid_1631hd 01_cotton_0210 08_fiberglass_651e 07_p84_1341
Acrilic felt Aramid felt Cotton fiberglass P84felt
04_polyester_0536hd 06_pps_1377 09_ptfe
Polyester PPS Felt PTFE

 

MISC.MANUFACTURING

Abrasive handling

03_acrylic_0806 03_acrylic_0806 05_aramid_1631hd 01_cotton_0210 08_fiberglass_651e
Acrylic Acrilic felt Aramid felt Cotton fiberglass
07_p84_1341 04_polyester_0536hd 02_polypropylene_1131 06_pps_1377 09_ptfe
P84felt Polyester Polypropylene PPS Felt PTFE

 

Pneumatic Conveying

03_acrylic_0806 03_acrylic_0806 05_aramid_1631hd 01_cotton_0210 08_fiberglass_651e
Acrylic Acrilic felt Aramid felt Cotton fiberglass
07_p84_1341 04_polyester_0536hd 02_polypropylene_1131 06_pps_1377 09_ptfe
P84felt Polyester Polypropylene PPS Felt PTFE

 

Powder/Bulk Processing

03_acrylic_0806 03_acrylic_0806 05_aramid_1631hd 01_cotton_0210 08_fiberglass_651e
Acrylic Acrilic felt Aramid felt Cotton fiberglass
07_p84_1341 04_polyester_0536hd 02_polypropylene_1131 06_pps_1377 09_ptfe
P84felt Polyester Polypropylene PPS Felt PTFE

 

POWER

Biomass

03_acrylic_0806 03_acrylic_0806 05_aramid_1631hd 08_fiberglass_651e 07_p84_1341
Acrylic Acrilic felt Aramid felt fiberglass P84felt
04_polyester_0536hd 02_polypropylene_1131 06_pps_1377 09_ptfe
Polyester Polypropylene PPS Felt PTFE

 

Gas Turbine

03_acrylic_0806 03_acrylic_0806 05_aramid_1631hd 08_fiberglass_651e 07_p84_1341
Acrylic Acrilic felt Aramid felt fiberglass P84felt
04_polyester_0536hd 02_polypropylene_1131 06_pps_1377 09_ptfe
Polyester Polypropylene PPS Felt PTFE

 

Industrial boiler

03_acrylic_0806 03_acrylic_0806 05_aramid_1631hd 08_fiberglass_651e 07_p84_1341
Acrylic Acrilic felt Aramid felt fiberglass P84felt
04_polyester_0536hd 02_polypropylene_1131 06_pps_1377 09_ptfe
Polyester Polypropylene PPS Felt PTFE

 

Utility Boiler

03_acrylic_0806 03_acrylic_0806 05_aramid_1631hd 08_fiberglass_651e 07_p84_1341
Acrylic Acrilic felt Aramid felt fiberglass P84felt
04_polyester_0536hd 02_polypropylene_1131 06_pps_1377 09_ptfe
Polyester Polypropylene PPS Felt PTFE

 

Waste to Energy

03_acrylic_0806 03_acrylic_0806 05_aramid_1631hd 08_fiberglass_651e 07_p84_1341
Acrylic Acrilic felt Aramid felt fiberglass P84felt
04_polyester_0536hd 02_polypropylene_1131 06_pps_1377 09_ptfe
Polyester Polypropylene PPS Felt PTFE

 

پوشش پودری

پوشش پودری

04_polyester_0536hd 02_polypropylene_1131
Polyester Polypropylene

 

ROCK PRODUCT

Asphalt / Hot mix

05_aramid_1631hd 08_fiberglass_651e 07_p84_1341 04_polyester_0536hd 02_polypropylene_1131
Aramid felt fiberglass P84felt Polyester Polypropylene
06_pps_1377
PPS Felt

 

سیمان

03_acrylic_0806 03_acrylic_0806 05_aramid_1631hd 01_cotton_0210 08_fiberglass_651e
Acrylic Acrilic felt Aramid felt Cotton fiberglass
07_p84_1341 04_polyester_0536hd 02_polypropylene_1131 06_pps_1377 09_ptfe
P84felt Polyester Polypropylene PPS Felt PTFE

 

Gypsum

03_acrylic_0806 03_acrylic_0806 05_aramid_1631hd 01_cotton_0210 08_fiberglass_651e
Acrylic Acrilic felt Aramid felt Cotton fiberglass
07_p84_1341 04_polyester_0536hd 02_polypropylene_1131 06_pps_1377 09_ptfe
P84felt Polyester Polypropylene PPS Felt PTFE

 

Kaolin

03_acrylic_0806 03_acrylic_0806 05_aramid_1631hd 01_cotton_0210 08_fiberglass_651e
Acrylic Acrilic felt Aramid felt Cotton fiberglass
07_p84_1341 04_polyester_0536hd 02_polypropylene_1131 06_pps_1377 09_ptfe
P84felt Polyester Polypropylene PPS Felt PTFE

 

Lime

03_acrylic_0806 03_acrylic_0806 05_aramid_1631hd 01_cotton_0210 08_fiberglass_651e
Acrylic Acrilic felt Aramid felt Cotton fiberglass
07_p84_1341 04_polyester_0536hd 02_polypropylene_1131 06_pps_1377 09_ptfe
P84felt Polyester Polypropylene PPS Felt PTFE

 

Minerals

03_acrylic_0806 03_acrylic_0806 05_aramid_1631hd 01_cotton_0210 08_fiberglass_651e
Acrylic Acrilic felt Aramid felt Cotton fiberglass
07_p84_1341 04_polyester_0536hd 02_polypropylene_1131 06_pps_1377 09_ptfe
P84felt Polyester Polypropylene PPS Felt PTFE

 

Sand Blasting

Grinding

05_aramid_1631hd 01_cotton_0210 04_polyester_0536hd
Aramid felt Cotton Polyester

 

sand  blasting-sand

05_aramid_1631hd 01_cotton_0210 04_polyester_0536hd
Aramid felt Cotton Polyester

 

Sand blasting – glass (Moisture resistant)

05_aramid_1631hd 01_cotton_0210 04_polyester_0536hd
Aramid felt Cotton Polyester

 

Sand blasting – enamel, steel & aluminium

05_aramid_1631hd 01_cotton_0210 04_polyester_0536hd
Aramid felt Cotton Polyester

 

Textile

Cotton

01_cotton_0210 04_polyester_0536hd
Cotton Polyester

 

 Paper,Pulp,WoodWorking

Paper Plant

03_acrylic_0806 03_acrylic_0806 05_aramid_1631hd 08_fiberglass_651e 07_p84_1341
Acrylic Acrilic felt Aramid felt fiberglass P84felt
04_polyester_0536hd 02_polypropylene_1131 06_pps_1377
Polyester Polypropylene PPS Felt

 

Wood Dust

03_acrylic_0806 03_acrylic_0806 05_aramid_1631hd 08_fiberglass_651e 07_p84_1341
Acrylic Acrilic felt Aramid felt fiberglass P84felt
04_polyester_0536hd 02_polypropylene_1131 06_pps_1377
Polyester Polypropylene PPS Felt