فیلتر پانلی

Home » فیلتر » فیلتر پانلی

فیلتر پانلی توربین گازی:

فیلتر پانلی V پالس کلین

فیلتر پانلی V پالس کلین

فیلتر تک پانل: پالس کلین

فیلتر تک پانل: پالس کلین

 بانک فیلتر V-توربو وب HV

بانک فیلتر V-توربو وب HV

فیلتر پانلی فیلتر هوای صنعتی:

طبقه بندی مناسب فیلترهای سلولی مسطح می توانند جایگزین فیلترهای بشقابی بهم جوشیده شوند وانواع پایه ها وقابهای مختلف قابل دسترس می باشند.

با تعداد بسیاری از مدیا فیلتر چیندار با کیفیت بالا ، خورشید پالایه یزد ، فیلتر پانل سلولی مسطح را برای اکثر انواع گردو غبار و صنایع فراهم می کند.

 فیلترهای پانل سلولی مسطح

فیلترهای پانل سلولی مسطح

 فیلترهای پانل نهایی

فیلترهای پانل نهایی